Komisia finančná a majetková - 21. zasadnutie 22.11.2021

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  3. 3.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022

  4. 4.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemky parc. č. 256/14, 15, k.ú. Rača

  5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (J-Medic s. r. o.)

  6. 6.Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

  7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 1531/59 na ul. Barónka č. 3, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)

  8. 8.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021

  9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

  10. 10.Rôzne