Komisia finančná a majetková - 20. zasadnutie 18.10.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
  a. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné centrum Ráčik, o.z.)

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

 5. 5.Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o.)

 6. 6.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu na pozemku parc. č. 17332/75

 7. 7.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom parc. č. 4963/335

 8. 8.Porovnanie výšky nájomného vybraných nájomných zmlúv - informácia

 9. 9.Zriadenie kuchyne a výdajne jedál v rekonštruovanej základnej škole ZŠ Plickova

 10. 10.Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ Bratislava-Rača

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 12. 12.Rôzne