Komisia finančná a majetková - 2. zasadnutie 30.01.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Ústna informácia - pozemky na Popolnej

  3. 3.Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok

  4. 4.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Hubeného 2 ako prípad hodný OZ

  5. 5.Návrh prevodu nehnuteľného majetku, časti pozemku parc. č. 17311 ako prípad hodný OZ

  6. 6.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

  7. 7.Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

  8. 8.Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

  9. 9.Návrh na prijatie úveru na výstavbu budovy MŠ Kadnárova

  10. 10.Rôzne