Komisia finančná a majetková - 2. zasadnutie 11.03.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804

 3. 3.Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č. 3 – Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 4. 4.Návrh na prenájom pozemkov v záhradkárskej osade Močiar

 5. 5.Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 2JTI, s.r.o.

 8. 8.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018

 9. 9.Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača

 10. 10.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia

 11. 11.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí

 12. 12.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva

 13. 13.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry

 14. 14.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu

 15. 15.Návrh na spoluprácu mestskej časti Bratislava-Rača s TV Bratislava

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver