Komisia finančná a majetková - 16. zasadnutie 15.03.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega)

 4. 4.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.)

 5. 5.Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana Garaiová)

 6. 6.Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1 ako prípad hodný OZ (Florabel)

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P

 8. 8.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020

 9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 10. 10.Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková dolina

 11. 11.Rôzne