Bod č. 4

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, časť pozemku registra E KN parc. č. 2136, v k.ú. Rača, za účelom zriadenia prístupu k pozemkom registra C KN parc. č. 2059/2, 2059/10, 2060/2 v k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.