Bod č. 3

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 18/1, 18/2, v k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.