Bod č. 3

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (JENNYV, s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.