Bod č. 6

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.