Bod č. 5

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.