Bod č. 4

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.