Bod č. 3

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Račiansky muzeálny spolok)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.