Komisia finančná a majetková - 12. zasadnutie 10.06.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh na prenájom energetickej infraštruktúry slúžiacej na výrobu, rozvod a dodávku tepla v MČ Bratislava-Rača ako dôvod hodný osobitného zreteľa

 4. 4.Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku – daru

 5. 5.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ateliér Tóth)

 6. 6.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (MUDr. Martin Holan)

 7. 7.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k. ú. Rača obchodnou verejnou súťažou

 8. 8.Návrh na vrátenie pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na účely zámeny pozemku s pozemkom vo vlastníctve MONAQ Leasing, a. s.

 9. 9.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve HM SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 11. 11.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
  Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023

 12. 12.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2025 a obdobie 2026-2027

 13. 13.Rôzne