Komisia finančná a majetková - 1. zasadnutie 06.02.2017

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3. 3.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 4. 4.Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/2 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej oblasti Staviteľská ulica

 6. 6.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia č. UZN 221/25/10/16/P na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 25.10.2016

 7. 7.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2017

 9. 9.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver