Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ - Dagmar Gelingerová