Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č.1