Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača